Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản
Ngày đăng: 06/10/2020  09:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3758/UBND-NNTN chỉ đạo ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng, chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện và phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản theo quy định.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh. Tổ chức cho cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nội dung nêu trên nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

 

Cổng TTĐT tỉnh