Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Ngày đăng: 12/10/2020  13:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3846/UBND-HTKT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng cấp nước; thủ tục đấu nối, cung cấp nước sạch tại các đô thị, khu dân cư để bảo đảm thuận lợi cho người dân, cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục; rà soát công trình cấp nước riêng tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử dụng từ hệ thống cấp nước sạch.

 

Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố, thảm họa gây ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ nguồn nước, các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Xem xét tính khả thi về giải pháp cấp nước sạch cho các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư và bảo đảm cấp nước ngay khi công trình, dự án đi vào hoạt động, không để tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án cấp nước nông thôn trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh về: giải pháp dự phòng nguồn nước, kết nối các vùng phục vụ cấp nước với các nhà máy nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn; Kiểm tra việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; khai thác, bảo vệ hành lang đập, hồ chứa nước ưu tiên mục tiêu cấp nước sinh hoạt.

 

Giao Sở Y tế chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt phù hợp quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT). Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và giám sát chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế; khi kiểm tra phải lấy mẫu nước tại các hộ dân; kết quả kiểm tra gửi các đơn vị, địa phương liên quan để theo dõi, giám sát và thông tin cho người dân biết. Rà soát, đầu tư nâng cao năng lực phòng xét nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, tổ chức lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; ngăn chặn, xử lý các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước, tham mưu đình chỉ theo thẩm quyền việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất không đúng quy định của pháp luật; xây dựng quy chế phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương về công tác bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, quản lý rủi ro và giải pháp khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực và kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, ưu tiên đầu tư cho hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường đối với đồng hồ đo nước lắp đặt vào hệ thống cấp nước. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Nhà nước về đo lường; kiểm tra định kỳ hoạt động đo lường tại các đơn vị cấp nước.

 

Đề nghị Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cấp nước tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn về cung cấp nước sạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị cấp nước bảo vệ an toàn hệ thống cấp nước trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm ô nhiễm nguồn nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt của Nhân dân.

 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp nước: Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch theo đúng lộ trình và nhiệm vụ đã được phê duyệt; Quản lý, bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước tại khu vực công trình lấy nước do tổ chức, đơn vị cấp nước thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sạch, xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước.

 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối triển khai, thực hiện; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh; Bổ sung phương án cấp nước đô thị trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh về: giải pháp dự phòng nguồn nước, kết nối các vùng phục vụ cấp nước với các nhà máy nước./.

Cổng TTĐT tỉnh