Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/10/2020  23:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3867/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2020 và Văn bản số 1009/UBND-NNTN ngày 31/3/2020, cụ thể: “Trong năm 2020 toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu: Có thêm 04 xã đạt chuẩn xã NTM; 06 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 02 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 6 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM tại các xã thuộc phạm vi Đề án hỗ trợ thôn, bản của Thủ tướng Chính phủ; các huyện, thành phố phải có ít nhất 01 xã được công nhận xã nông thôn mới; không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí”. Trong đó cần lưu ý sớm hoàn thành các mục tiêu trọng tâm:

 

UBND huyện Kon Plông chỉ đạo sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới xã Măng Cành, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn theo quy định và đảm bảo kế hoạch đề ra; phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2020.

 

UBND các huyện: Tu Mơ Rông (đối với xã Đăk Na đạt 08 tiêu chí) và Đăk Glei (đối với xã Mường Hoong đạt 08 tiêu chí và xã Ngọc Linh đạt 09 tiêu chí) tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể để phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí; phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2020.

 

Các sở, ban ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí thường xuyên kiểm tra, giám sát và giúp đỡ các xã trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã được phân công, các tiêu chí được phân công; trực tiếp phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các tiêu chí chuyên ngành, đồng thời có giải pháp hỗ trợ các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quí về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã được phân công, tiêu chí nông thôn mới tại các xã.

 

Giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020; trường hợp có khó khăn, vướng mắc chủ động làm việc để tháo gỡ hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh