Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 21/10/2020  16:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3966/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ tính cấp thiết của việc cấp, quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và là cơ sở để thực hiện các giao dịch của công dân thay cho Sổ hộ khẩu.

 

Đề nghị Công an tỉnh kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu tuyên truyền liên quan đến Luật Căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử… cho các cơ quan, dơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đặc điểm từng địa bàn để tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng công dân thuộc diện được cấp thẻ Căn cước công dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) cụ thể theo từng thôn, làng, tổ dân phố, cấp xã, cấp huyện; bố trí lực lượng thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân cố định tại các Trụ sở tiếp công dân trên địa bàn các huyện, thành phố và tổ chức thu nhận lưu động tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới...

 

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện xác minh, đảm bảo các thông tin cá nhân của công dân đồng nhất giữa các loại giấy tờ, làm cơ sở pháp lý để tiến hành thu nhận thông tin đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân cố định, lưu động (bàn, ghế, trang thiết bị…), huy động lực lượng phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng Công an cấp xã, huyện phục vụ cho công tác; thông báo cụ thể thời gian, địa điểm và đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân để người dân biết thực hiện; niêm yết công khai danh sách những người trong diện được cấp thẻ Căn cước công dân tại địa bàn dân cư (thôn, tổ dân phố…), trụ sở cơ quan, trường học, công ty, doanh trại lực lượng vũ trang… để công dân biết, tự kiểm tra thông tin cơ bản của mình hạn chế sai sót, điều chỉnh thông tin cá nhân của công dân sau khi cấp thẻ Căn cước công dân./.

 

Cổng TTĐT tỉnh