Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10-2020
Ngày đăng: 28/11/2020  21:19
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 10 năm 2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

 

1. Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

 

Nghị định gồm 03 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, cụ thể: (1) Bổ sung khoản 6 Điều 3 về sự kiện chuyển gen; (2) Bổ sung khoản 4 Điều 5 về sinh vật biến đổi gen; (3) Sửa đổi khoản 2 Điều 7 về báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen; (4) Sửa đổi, bổ sung Điều 15 CP về nội dung khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (5) Bãi bỏ khoản 2 Điều 16; (6) Sửa đổi, bổ sung Điều 17 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (7) Bổ sung Điều 17a và Điều 17b; (8) Sửa đổi, bổ sung Điều 18 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (9) Sửa đổi Điều 19 về giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (10) Bổ sung Điều 19a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (11) Sửa đổi, bổ sung Điều 21 về công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; (12) Bổ sung Điều 23a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học; (13) Sửa đổi điểm c, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 28; (14) Bổ sung Điều 28a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm; (15) Sửa đổi điểm c, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 33; (16) Bổ sung Điều 33a sau Điều 33 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; (17) Sửa đổi khoản 3 Điều 42; (18) Điều khoản chuyển tiếp.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 10 năm 2020.

 

2. Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

 

Nghị định gồm có 05 chương và 44 Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; (3) Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; (4) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; (5) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

 

3. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Nghị định gồm có 04 chương và 30 Điều, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: (1) Những quy định chung (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc,điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Tự chủ về tổ chức bộ máy; Hội đồng quản lý); (2) Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Thẩm quyền và trách nhiệm; (4) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định áp dụng đối với: (1) Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; (3) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (5) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; (6) Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; (7) Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan thuộc Chính phủ được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

 

4. Nghị định số 121/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

 

Nghị định gồm có 02 Điều sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, cụ thể: (1) Bổ sung vào khoản 2 Điều 12 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP nội dung sau: “h) Lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 10 năm  2020.

 

5. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

 

Nghị định gồm 10 Điều quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước; (4) Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; (5) Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội; (6) Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động; (7) Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn; (8) Phối hợp, liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội; (9) Trách nhiệm tổ chức thực hiện; (10) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

 

6. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ.

 

Nghị định gồm có 05 chương và 61 Điều quy định về hoá đơn, chứng từ, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Quy định chung đối với hóa đơn; (3) Quy định về hóa đơn điện tử; (4) Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; (5) Quy định chung đối với chứng từ; (6) Quy định về chứng từ điện tử; (7) Quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in; (8) Xây dựng thông tin hóa đơn, chứng từ; (9) Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn chứng từ; (10) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ; (11) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

 

7. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

 

Nghị định gồm 07 chương và 44 Điều quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Khiếu nại, cử người đại diện trình bày khiếu nại; (3) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; (4) Khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại; (6) Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại; (7) Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại; (8) Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; (9) Xử lý vi phạm pháp luật; (10) Điều khoản thi hành.

 

Ban hành kèm theo Nghị định Phụ lục các biểu mẫu: (1) Đơn khiếu nại; (2) Giấy ủy quyền khiếu nại; (3) Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; (4) Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; (5) Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại; (6) Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại; (7) Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; (8) Biên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; (9) Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; (10) Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại; (11) Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại; (12) Quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại; (13) Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; (14) Biên bản đối thoại với người khiếu nại; (15) Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu; (16) Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

 

8. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn.

 

Nghị định gồm 05 chương và 47 Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế; (3) Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan; (4) Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; (5) Thẩm quyền xử phạt; một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; (6) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01/7/2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.

 

9. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

Nghị định gồm 09 chương và 44 Điều quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Khai thuế, tính thuế; (3) Ấn định thuế; (4) Thời hạn nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; (5) Hoàn thuế; khoanh tiền thuế nợ; xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; (6) Trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại; (7) Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; (8) Một số vấn đề khác; (9) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

 

10. Nghị định số 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

Nghị định gồm 03 chương và 37 Điều quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể: (1) Quy định chung (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Tình tiết giảm nhẹ; Thời hiệu xử phục hậu quả; Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan); (2) Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; (3) Điều khoản thi hành.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

 

11. Nghị định số 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

 

Nghị định gồm 05 chương và 36 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (gọi tắt là DATC), cụ thể: (1) Quy định chung: Phạm vi điều chỉnh;  Đối tượng áp dụng;  Mô hình tổ chức, quản lý của DATC; Chức năng, nhiệm vụ của DATC; Ngành nghề kinh doanh của DATC; Nguyên tắc hoạt động; Chủ sở hữu nhà nước đối với DATC; Quyền của DATC; Nghĩa vụ của DATC; (2) Tiếp nhận nợ và tài sản; (3) Mua nợ và tài sản; (4) Xử lý nợ mua, tiếp nhận; (5) Xử lý tài sản mua, tiếp nhận; (6) Tái cơ cấu doanh nghiệp; (7) Hoạt động đầu tư; (8) Tài chính của DATC.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và bãi bỏ các nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của DATC tại Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

 

12. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Nghị định bao gồm 08 chương và 25 Điều về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Trình tự, thủ tục yêu cầu và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập; (3) Kê khai tài sản, thu nhập; (4) Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; (5) Xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; (6) Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; (7) Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; (8) Điều khoản thi hành.

 

Ban hành kèm theo Nghị định các Phụ lục: (1) Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ; (2) Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung; (3) Danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

 

13. Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Quyết định gồm 02 Điều về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1; (2) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4 Điều 2; (3) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13; (4) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13; (5) Bãi bỏ Điều 14; (6) Sửa đổi, bổ sung Điều 15.

 

Ban hành kèm theo Quyết định Phụ lục: (1) Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động; (2) Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020./.

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh