Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 30/11/2020  16:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum với tên Chương trình: Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum; Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chủ chương trình: Sở Y tế.

 

Mục tiêu chung của chương trình: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở để hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

 

Mục tiêu cụ thể: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã để các trạm y tế xã này có đủ số lượng, chất lượng nhân lực hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, chăm sóc giảm nhẹ người bệnh ung thư, một số bệnh mãn tính… như hướng dẫn tại Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

 

Quy mô và nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho khoảng 17 trạm y tế xã. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2025.

 

Tổng vốn của chương trình: 2,77 triệu USD tương đương 62.900 triệu đồng (Vốn vay ODA của ADB (ADF): 2,53 triệu USD tương đương 57.453 triệu đồng; Vốn đối ứng: 0,24 triệu USD tương đương 5.447 triệu đồng).

 

UBND tỉnh giao Sở Y tế (Chủ chương trình): Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Chương trình.

 

Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, về đấu thầu; các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và đảm bảo tính hiệu quả của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh