Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Cam kết phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue
Ngày đăng: 02/12/2020  17:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4473/UBND-KGVX về việc cam kết phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

 

Theo đó, nhằm tăng cường trách nhiệm và triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

 

UBND các huyện, thành phố thực hiện cam kết với UBND tỉnh trong công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn.

 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện: UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý cam kết với UBND huyện, thành phố thực hiện công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn; Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh cam kết với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn; Hộ gia đình cam kết với chính quyền địa phương và Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh thực hiện công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD tại hộ gia đình.

 

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát dịch tễ định kỳ và đột xuất việc thực hiện cam kết của các địa phương và hộ gia đình để chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh SXHD qua chỉ số lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương kiện toàn lại các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, tránh chồng chéo nhiệm vụ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh