Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp
Ngày đăng: 18/12/2020  08:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4633/UBND-KTTH về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân nắm bắt, hiểu rõ về việc sắp xếp, bố trí lại các chức danh không chuyên trách theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.

 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính để hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động theo phân cấp ngân sách và quy định hiện hành. Đảm bảo hỗ trợ kinh phí để Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, cấp xã hoạt động; nhất là đối với việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi cấp xã và Hội nghị tổng kết 5 năm Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4247/UBND-KTTH ngày 11/11/2020.

 

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong việc thực hiện hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi trên địa bàn, báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

 

UBND tỉnh đề nghị Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tuyên truyền, vận động và giải thích để Hội người cao tuổi cấp huyện, cấp xã và các Hội viên nắm bắt, hiểu rõ về chủ trương không bố trí chức danh không chuyên trách đối với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện. Tham gia cùng với UBND các huyện, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính trong việc hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao làm cơ sở để ngân sách cấp huyện hỗ trợ theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh