Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Ngày đăng: 05/01/2021  21:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

Theo Quyết định, số hộ thoát nghèo là 5.493 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 3,97%.

 

Tổng số hộ nghèo là 14.601 hộ, chiếm tỷ lệ 10,29% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, có 13.688 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 18,75% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh.

 

Hộ nghèo đa chiều theo từng chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: 2.204 hộ, chiếm tỷ lệ 1,55% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó có 2.034 hộ nghèo đa chiều theo từng chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là người DTTS, chiếm tỷ lệ 2,79% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh.

 

Tổng số hộ cận nghèo là 8.372 hộ, chiếm tỷ lệ 5,90% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó có 7.569 hộ cận nghèo DTTS, chiếm tỷ lệ 10,37% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh.

 

Kết quả hộ thoát nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hộ nghèo theo các nhóm đối tượng tại Quyết định là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2021./.

 

Cổng TTĐT tỉnh