Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
Ngày đăng: 11/01/2021  16:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ thể:

 

Tổng số lượng người làm việc giao cho các đơn vị là 14.256 chỉ tiêu (Trong đó: Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: 11.346 chỉ tiêu;  Sự nghiệp Y tế: 2.020 chỉ tiêu; Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin: 309 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác: 581 chỉ tiêu). Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP giao cho các đơn vị là: 524 chỉ tiêu.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Cổng TTĐT tỉnh