Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 19/01/2021  16:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 197/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 35/TTg-KGVX ngày 13/01/2021 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) yêu cầu:

 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

 

Phân công Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo xử lý công việc trong thời gian Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh nếu tham gia Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội phân công cán bộ xử lý công việc thay trong thời gian dự Đại hội; thống nhất cơ chế điều hành, cơ chế thông tin theo quy định liên quan tới phòng, chống dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra./.

 

Cổng TTĐT tỉnh