Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
Ngày đăng: 20/01/2021  10:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước ASEAN về phòng, chống buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm liên quan.

 

Đồng thời, xác định nội dung, lộ trình nội luật hóa các quy định của Công ước ACTIP phù hợp với pháp luật, chính sách và điều kiện của địa phương; đảm bảo các yêu cầu về đối nội, đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên Cộng đồng ASEAN trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

 

Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; nội luật hóa và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công ước ACTIP; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế, bổ sung cơ chế hợp tác phòng, chống mua bán người phù hợp với Công ước ACTIP.

 

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021 - 2022 sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho Nhân dân và cán bộ, công chức của các sở, ngành có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; đặc biệt là các cơ quan tư pháp, Bộ đội Biên phòng và Ngoại vụ; rà soát, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm qyền xem xét, hoàn thiện quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người để phù hợp với quy định của Công ước ACTIP. Giai đoạn 2022 - 2025 sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này và tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch của đơn vị, địa phương mình hoặc bổ sung, lồng ghép nhiệm vụ vào các kế hoạch, đề án, chương trình khác... để bảo đảm thống nhất và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Công ước ACTIP và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiện Công ước ACTIP; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện Công ước ACTIP trong thời gian tới.

 

Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp các sở, ban ngành liên quan thực hiện công tác thi hành án dân sự về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân bị mua bán.

 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài và cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

 

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối họp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; trong đó, nghiên cứu xây dựng và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng tiếp cận theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em; thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ, hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Công ước ACTIP, các quy về định phòng, chống mua bán người và thủ đoạn mua, bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện và tố giác tội phạm.

 

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và địa phương liên quan thực hiện công tác phòng, chống mua bán người trên khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

 

Giao Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban ngành và địa phương để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

Cổng TTĐT tỉnh