Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 20/01/2021  16:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chỉ thị nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của tỉnh; sự kiện này được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016- 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

2. Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

 

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

 

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời để thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

 

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

 

8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

 

9. Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

 

10. UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

 

UBND các cấp chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và của các sở, ngành liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời gửi báo cáo đến Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ triển khai từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐNDn các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.

 

Cổng TTĐT tỉnh