Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày đăng: 20/01/2021  21:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 217/UBND-KGVX về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện và kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 như đề xuất của Liên ngành: Sở Lao động - TBXH, Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cụ thể: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập mức hỗ trợ là 600.000 đồng/hộ; hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 300.000 đồng/hộ.

 

Đối với kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, UBND tỉnh tạm cấp cho các huyện, thành phố để triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố phân bổ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để cấp hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng;

 

Đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh thông qua Quỹ vì người nghèo cùng cấp và cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

Sở Tài chính lập thủ tục tạm cấp số tiền 7.439 triệu đồng cho các huyện, thành phố để thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trên địa bàn tỉnh đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổng hợp kinh phí chi thực tế từ nguồn ngân sách; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí chính thức và thu hồi kinh phí đã tạm cấp còn thừa để hoàn trả ngân sách tỉnh và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

 

Sở Lao động - TBXH phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, kiểm tra số hộ nghèo, cận nghèo của từng địa phương; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tham mưu, quản lý việc hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo các cấp.

 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về số liệu, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ thuộc địa bàn quản lý. Tiếp nhận kinh phí do UBND tỉnh cấp để hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập tại địa phương. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo trên địa bàn quản lý /.

 

Cổng TTĐT tỉnh