Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021
Ngày đăng: 25/01/2021  16:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

 

Mục tiêu tổng quát: Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Cải thiện môi truờng đầu tư, kinh doanh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng. Đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển các loại hình du lịch. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại.

 

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 21-22%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 28-29%; Khu vực Dịch vụ: 43-44%. GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20.000 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 14.600 tỷ đồng). Phấn đấu thành lập mới 380 doanh nghiệp. Giá trị xuất khẩu: 162 triệu USD. Diện tích cây ăn quả 2.000 ha; diện tích cây Mắc Ca 400 ha; diện tích Sâm Ngọc Linh 500 ha, các cây dược liệu khác 2.000 ha. Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tổng đàn bò 89.000 con; trong đó bò sữa 5.000 con. Trồng mới 3.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%. Trong năm 2021 có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt 1,5 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83%.

 

Về văn hóa - xã hội và môi trường: Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4%. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 30%. Phấn đấu 42% số trường mầm non, 63% số trường tiểu học, 44% số trường trung học cơ sở, 50% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 35,6%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 55%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 84%. Tỷ lệ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 75%. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở đạt 98,5%. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 93%.

 

Về quốc phòng, an ninh: Đến năm 2021, có trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021: (1) Tăng cường trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng đơn vị liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH - MT năm 2021 của tỉnh; (2) Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; (3) Phối hợp chặt chẽ trong điều hành góp phần củng cố, phục hồi, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; (4) Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (5) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt quy hoạch tỉnh, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng KT-XH trọng điểm; đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực; xây dựng nông thôn mới; (6) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; (7) Phát triển VH-XH, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; (8) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; (9) Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ CB,CC,VC; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (10) Tăng cường QPAN, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; (11) Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Nhà nước và các cơ quan của Đảng, các đoàn thể.

 

UBND tỉnh giao căn cứ Chương trình hành động này và tình hình, điều kiện cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp phù hợp, kịp thời và linh hoạt liên quan đến tình hình phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

 

Các thành viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH-MT năm 2021 được giao chịu trách nhiệm chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra; định kỳ hằng quý, báo cáo tiến độ thực hiện tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra…/.

 

Cổng  TTĐT tỉnh