Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Ngày đăng: 25/01/2021  16:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm: (1) Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh năm 2021; triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; (2) Kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, không phù hợp của TTHC, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về TTHC để đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC (kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL, TTHC có liên quan cho phù hợp) theo quy định; (3) Rà soát các TTHC được ban hành trong văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh để bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp (nếu có) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

 

Phạm vi rà soát, đánh giá: (1) Danh mục TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang còn hiệu lực thực hiện trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là rà soát các TTHC, nhóm TTHC liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn liên quan đến người dân và doanh nghiệp; (2) Tập trung rà soát những TTHC có vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp nhằm giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện; phân định rõ thời gian thực hiện, giải quyết của từng cơ quan, đơn vị liên quan,...; (3) Rà soát TTHC của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nhằm đảm bảo công khai đầy đủ TTHC theo quy định.

 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, Văn phòng UBND tỉnh sẽ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bổ sung về việc rà soát, đánh giá TTHC.

 

Nội dung rà soát, đánh giá: Thực hiện theo Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

 

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch, xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát cụ thể của đơn vị, địa phương; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi. Tổ chức, phân công, chỉ đạo các công chức thực hiện rà soát quy định, TTHC theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị, phòng, ban trực thuộc để phục vụ cho công tác rà soát; chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, kịp thời báo cáo tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Giao giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Giao thông vận tải; Tư pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo việc rà soát TTHC thuộc phạm vi do ngành mình quản lý. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC trọng tâm (nếu có). Trong đó, tập trung rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định không cần thiết, không hợp lý, hợp pháp gây khó khăn cho sản xuất, đời sống của người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị như trên trong việc rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

 

Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các Sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện rà soát TTHC đã được các Bộ ngành công bố để đồng bộ các TTHC giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh