Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 26/01/2021  13:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 302/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, tiếp tục thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương: Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020, Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 và các văn bản liên quan.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bảo tồn phát huy các lễ hội truyền thống của các dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nhân rộng các làng điểm văn hóa.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

 

Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 

 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội như: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong hương ước, quy ước.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền lễ hội và di tích, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tổ chức các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cho Nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.

 

Cổng TTĐT tỉnh