Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
Ngày đăng: 26/01/2021  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 304/UBND-KGVX về việc triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và trên cơ sở tình hình thực tế về các nguồn lực của ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình nhằm duy trì các kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch, bệnh và sức khỏe cộng đồng; quản lý an toàn thực phẩm; tiêm chủng mở rộng và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe người cao tuổi; phòng chống HIV/AIDS, kết hợp quân dân y; bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học... Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng năm với nội dung thiết thực cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm duy trì các kết quả đã đạt được quản lý an toàn thực phẩm; rà soát, đề xuất bổ sung các mục tiêu về y tế - dân số, an toàn thực phẩm vào hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; tham mưu UBND dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện theo phân cấp, đúng mục tiêu, nhiệm vụ và quy định; triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế trường học theo quy định.

 

Giao UBND các huyện, thành phố đưa các mục tiêu về y tế - dân số, an toàn thực phẩm vào hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và giai đoạn 2021-2025.

 

Quan tâm hỗ trợ nguồn lực và chỉ đạo, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm duy trì kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch, bệnh và sức khỏe cộng đồng; quản lý an toàn thực phẩm; tiêm chủng mở rộng và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe người cao tuổi; phòng chống HIV/AIDS, kết hợp quân dân y; huy động tối đa nguồn máu hiện có tại địa phương để thực hiện tốt các đợt hiến máu.../.

 

Cổng TTĐT tỉnh