Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2020
Ngày đăng: 02/02/2021  15:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/02/2021, UBND ban hành Công văn số 410/UBND-KTTH về việc kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể:

 

Chủ động cân đối đủ 50% nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã) năm 2020: 27.325 triệu đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng quy định.

 

Các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn lực của địa phương, nguồn lực huy động hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, bao gồm cả các đối tượng phát sinh tăng thêm theo quy định; trường hợp nhu cầu kinh phí phát sinh vượt khả năng cân đối các nguồn hiện có (sau khi đã cân đối nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020, năm 2021), các địa phương có văn bản đề xuất gửi Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý, bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý kinh phí, chi trả đúng, đủ cho các đối tượng theo quy định.

 

Đối với kinh phí thừa chưa sử dụng, các địa phương tiếp tục theo dõi, kết hợp các nguồn lực của địa phương, nguồn lực huy động hợp pháp khác để kịp thời thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian sau ngày 30/11/2020 theo quy định, không được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ khác.

 

Giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2020 phát sinh từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (số thực chi có xác nhận của Kho bạc Nhà nước tính đến 31/12/2020) gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/02/2021 để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh