Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử
Ngày đăng: 05/02/2021  10:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 474/CV-UBBC về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

 

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu:

 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

 

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử.

 

Thanh tra tỉnh: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4521/KH-UBND ngày 07/12/2020 về phối hợp tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn tỉnh không để phát sinh “điểm nóng” trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Giao Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày  20/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy định của nhà nước, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các ban ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử phải gắn với kế hoạch triển khai các bước của cuộc bầu cử; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp.

 

Tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử, tập trung giải quyết khiếu kiện của công dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử và tổ chức phối hợp thống nhất giữa các lực lượng tham gia công tác bảo vệ cuộc bầu cử./.

 

Cổng TTĐT tỉnh