Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Phối hợp triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
Ngày đăng: 08/02/2021  15:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 512/UBND-NNTN về việc phối hợp triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ UBND các huyện, thành phố và Tập đoàn Lộc Trời triển khai các nội dung theo Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Lộc Trời về việc triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản với Tập đoàn Lộc Trời và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4147/UBND-NNTN ngày 03/11/2020 đảm bảo chất lượng các nội dung, tiến độ đề ra.

 

Phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời và các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (rau chân vịt, dứa…) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngay từ tháng 03 năm 2021.

 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia tổ chức, triển khai các nội dung theo như đề nghị của Tập đoàn Lộc Trời tại văn bản số 29/TĐ-LT/2020 ngày 26/01/2021 về việc triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản tỉnh Kon Tum./.

 

           Cổng TTĐT tỉnh