Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 23/02/2021  22:06
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quy chế kèm theo Quyết định gồm 03 chương, 13 Điều; Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

 

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành: Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung công tác phối hợp bao gồm:

 

(1) Xây dựng, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(2) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(3) Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(4) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các đối tượng có liên quan; hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(5) Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu; cung cấp, trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(6) Kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(7) Cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở.

 

(8) Thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa tài sản kê biên thi hành án.

 

(9) Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(10) Rà soát, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(11) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

(12) Thực các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 10/6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh