Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTN năm 2021
Ngày đăng: 13/03/2021  18:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 06-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung một số nội dung như phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định, phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch năm 2020, phấn đấu 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2020, phấn đấu đạt chuẩn 04 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2020, phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn thôn nông thôn mới, với 50% số thôn (29/52 thôn) tại 08 xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Giao UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tập trung các nội dung xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021 và các năm tiếp theo. Chủ động ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn để đầu tư thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra.Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương.

 

Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp Sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách. Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương hằng năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đăng ký mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn mới; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh (xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...). Hoàn thành trong tháng 3 năm 2021.

 

Cổng TTĐT tỉnh