Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kế hoạch Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
Ngày đăng: 29/03/2021  15:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1003/KH-UBND về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thống nhất chỉ đạo triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kế hoạch đề ra 4 nội dung hoạt động gồm: (1) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan; (2) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; (3) Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới; (4) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

 

Các cơ quan thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung...

 

Cổng TTĐT tỉnh