Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày đăng: 30/03/2021  10:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1014//KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác trẻ em; thực hiện tốt quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nhất là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

 

Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nước sạch vệ sinh môi trường và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em; đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm giúp đỡ bằng mọi hình thức kể cả vật chất lẫn tinh thần.

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 4 nội dung hoạt động gồm: (1) Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; (2) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; (3) Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với Chủ đề: “ Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” ; (4) Các hoạt động khác nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác trẻ em...

 

Cổng TTĐT tỉnh