Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tổ chức lại đơn vị hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Ngày đăng: 02/04/2021  20:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành các Quyết định tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh và Sở Xây dựng. Cụ thể:

Tại Quyết số 253/QĐ-UBND, UBND tỉnh tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm các đơn vị: (1) Thanh tra; (2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý xây dựng và thị trường bất động sản; Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng.

 

Tại Quyết số 254/QĐ-UBND, UBND tỉnh tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Thanh tra tỉnh, gồm các đơn vị: (1) Văn phòng; (2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Nghiệp vụ 1; Phòng Nghiệp vụ 2; Phòng Nghiệp vụ 3.

 

Tại Quyết số 255/QĐ-UBND, UBND tỉnh tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Xây dựng, gồm các đơn vị: (1) Thanh tra; (2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Phòng Quản lý xây dựng và thị trường bất động sản; Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng và Chánh Thanh tra tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị hành chính thuộc Sở và Thanh tra tỉnh theo quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với các Văn bản này./.

 

Cổng TTĐT tỉnh