Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
Ngày đăng: 02/04/2021  22:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/4/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1064/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng cao vị trí xếp hạng về chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển chính quyền điện tử (ICT Index), chỉ số thành phần về hiện đại hóa nền hành chính trong bộ chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh.

 

Theo đó, kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cụ thể như: Hoàn thiện môi trường pháp lý. Phát triển hạ tầng kỹ thuật. Phát triển các hệ thống nền tảng. Phát triển dữ liệu. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm an toàn thông tin. Phát triển nguồn nhân lực.

 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện và thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

 

Cổng TTĐT tỉnh