Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 19/04/2021  22:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum với 152 TTHC (Trong đó, số TTHC cấp tỉnh: 127 thủ tục; số TTHC cấp huyện: 18 thủ tục; số TTHC cấp xã: 07 thủ tục). 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC ban hành mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh