Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2021
Ngày đăng: 05/05/2021  10:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1380/UBND-NC về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chỉnh trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế ứng xử, quy trình nghiệp vụ.

 

Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

 

Thực hiện nghiêm các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát của đơn vị; trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, mua bán tài sản công... Chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, bộ phận có chức năng phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng "tham nhũng vặt".

 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tăng cường thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị, bộ phận có tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không để kéo dài.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thi hành án trên địa bàn, nhất là việc thi hành án đối với các vụ án tham nhũng.

 

Khẩn trương tập trung, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 399/UBND-NC ngày 01/02/2021 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21/01/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21/01/2021 về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Cổng TTĐT tỉnh