Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/05/2021  14:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1541/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu:

 

Đối với các đơn vị, địa phương: Các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ; Sở Nội vụ quản lý chung về công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với việc thành lập mới các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải có ý kiến tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trước khi Ban Vận động thành lập hội hoặc Ban sáng lập quỹ gửi hồ sơ xin thành lập hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định. Nghiêm túc thực hiện quản lý công tác Hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác hội, quỹ. Hướng dẫn các tổ chức hội xây dựng đề án thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện theo Văn bản số 377/LN-STC-SNV ngày 10/02/2019 của Liên ngành Sở Tài chính và Sở Nội vụ. Có ý kiến đối với nhân sự tham gia hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ.

 

Quản lý tốt việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận tài trợ, viện trợ; việc thành lập pháp nhân trực thuộc, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ đối với các hội, quỹ; đảm bảo các hội, quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội, quỹ không thực hiện đúng điều lệ và quy định của pháp luật thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

 

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và Sở Nội vụ trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về hội, quỹ; đảm bảo thực hiện các thủ tục về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hội, quỹ lưu trữ tại sở, ngành, địa phương. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do đơn vị, địa phương quản lý theo quy định.

 

Quán triệt đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tại địa chỉ http://vbpl.vn và nâng cao năng lực tham mưu.

 

Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, nhắc nhở các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện lập hồ sơ xin tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hồ sơ xin công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ mới và các hoạt động khác của hội, quỹ theo quy định.

 

Đối với các hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Chấp hành các quy định của pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các tổ chức hội chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội hoạt động xây dựng đề án thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện.

 

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Trong quá trình xây dựng hồ sơ xin tổ chức đại hội nhiệm kỳ, phê duyệt điều lệ, thay đổi nhân sự... (đối với hội) hoặc hồ sơ thay đổi thành viên Hội đồng quản lý quỹ, thay đổi điều lệ quỹ... phải có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động tham gia ý kiến.

 

UBND tỉnh Giao Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện văn bản này; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh theo quy định.Nghiên cứu các quy định về Hội, Quỹ và Quyết định số 350/QĐ-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để tham mưu UBND tỉnh Quyết định giao cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình của tỉnh và quy định của Trung ương./.

 

Vũ Huệ