Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Chủ động trợ giúp xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân trong dịch COVID-19
Ngày đăng: 14/06/2021  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1942/UBND-KGVX yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên và Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn  tỉnh. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả và trong trường hợp khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra (nếu có) đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên và theo đúng quy định hiện hành.

 

Trần Thị Huệ