Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi
Ngày đăng: 25/06/2021  10:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi (Điều chỉnh nâng công suất từ 6,6MW lên 9 MW).

Theo đó, phê duyệt phạm vi của dự án tại tại Khai thác thủy năng trên suối Đăk Pu Chiang và Đăk Trai thuộc địa phận xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thủy điện Minh Phát. Tổng diện tích của toàn dự án: 41,2 ha.

 

Quy mô, công suất:  Công suất lắp máy: 9 MW, gồm: Nhà máy thủy điện hồ chính 6,6 MW (điện lượng trung bình năm 24,95 x106kWh) và Nhà máy thủy điện hồ phụ 2,4 MW (điện lượng trung bình năm 8,55 x106kWh).Các hạng mục công trình chính: Hồ chứa: Hồ chính, hồ phụ 1, hồ phụ 2; Tuyến đập chính: đập dâng, đập tràn, cống xả cát, cống xả dòng chảy tối thiểu. Hạng mục công trình phụ trợ: đường thi công – vận hành; kho bãi, lán trại, nhà ở công nhân (gồm: Khu phụ trợ số 1 (cụm đầu mối), khu phụ trợ số 2 (cụm nhà máy), khu phụ trợ số 3 (tuyến bổ sung nước) và khu phụ trợ phục vụ cho hạng mục bổ sung); bãi thải.

 

Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án: Các tác động môi trường chính của dự án; Quy mô, tính chất của nước thải; Quy mô, tính chất của bụi, khí thải; Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường; Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại; Quy mô, tính chất của các tác động khác.

 

Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: Công trình xử lý nước thải; Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong giai đoạn xây dựng; Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, đất đá thải; Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn nguy hại; Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác; Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; Các biện pháp bảo vệ môi trường khác./.

 

                                                                                Lê Hằng