Thứ hai, Ngày 15/08/2022 -

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 22/07/2021  10:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch (CT), các Phó Chủ tịch (PCT) UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cụ thể:

 

1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, CT UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn:

 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh.

 

b) Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực gồm: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Công an; Quân sự, Biên phòng; Nội vụ (trừ tôn giáo, thanh niên); Ngoại vụ (bao gồm đối ngoại); Thanh tra (gọi chung là khối nội chính).

 

c) Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

 

d) Giữ mối quan hệ với Thường trực Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

2. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Y Ngọc:

 

a) Giúp CT UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực gồm: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Thông tin và Truyền thông; Công tác Thanh niên; Bảo hiểm xã hội; Văn phòng UBND tỉnh (gọi chung là khối văn hóa xã hội).

 

b) Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Phụ trách, theo dõi địa bàn huyện Đăk Glei, Sa Thầy, thành phố Kon Tum.

 

c) Giữ mối quan hệ với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

 

3. Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp:

 

a) Giúp CT UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Kinh tế tập thể (gọi chung là khối sản xuất).

 

b) Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách, theo dõi địa bàn huyện Ia H’Drai; Ngọc Hồi; Đăk Tô; Đăk Hà.

 

c) Giữ mối quan hệ với Cục Thi hành án tỉnh.

 

4. Tỉnh Ủy viên, PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm:

 

a) Giúp CT UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (trừ các nhiệm vụ do CT, các PCT UBND tỉnh phụ trách); Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thuế; Hải quan; Kho bạc; Ngân hàng; Thống kê; Tôn giáo (gọi chung là khối kinh tế tổng hợp).

 

b) Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách, theo dõi địa bàn huyện Kon Plông; Kon Rẫy; Tu Mơ Rông.

 

c) Giữ mối quan hệ với Thường trực HĐND tỉnh; các Ban thuộc HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh hoặc trực tiếp xử lý các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cần thiết).

 

Vũ Huệ - Tấn Danh