Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản
Ngày đăng: 16/08/2021  14:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2855/UBND-NNTN về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

 

Về công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản: UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và sở ngành chức năng liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn các khu vực, điểm mỏ đủ điều kiện hoạt động khoáng sản, để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh việc tích hợp, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh phục vụ nhu cầu trong giai đoạn đến.

 

Về lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, kết quả, tình hình thực tế hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản (cát sỏi, đá, sét, đất làm vật liệu san lấp...) trên địa bàn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... tổ chức khoanh định, lựa chọn điểm mỏ với diện tích phù hợp; xây dựng danh mục, lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư công do cấp huyện làm chủ đầu tư, các dự án đầu tư ngoài ngân sân do tổ chức, cá nhân thực hiện trên địa bàn huyện, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất san lấp trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2022, giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 (bao gồm nhu cầu của các dự án kêu gọi đầu tư và các dự án do các sở, ban ngành đầu tư trên địa bàn) và tổ chức khảo sát, đề xuất bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch gửi về Sở Công Thương để tổng hợp tham mưu. Căn cứ vào quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, thực tế hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản (cát sỏi, đá, sét, đất làm vật liệu san lấp...) trên địa bàn, chủ động rà soát, khoanh định, lựa chọn điểm mỏ đề xuất đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021.

 

Chỉ đạo nêu rõ: Người đứng đầu các đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, đơn vị mình nếu để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu (vật liệu xây dựng thông thường) phục vụ cho đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, công trình, giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép./.

 

                                                                             Lê Hằng - Hồ Văn Tín