Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 16/08/2021  20:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình là triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh; góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình: Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan; đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

 

Đối tượng được hỗ trợ pháp lý là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Chương trình triển khai thực hiện các nội dung: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nguyễn Hiệp - Thanh Tiến