Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố
Ngày đăng: 17/08/2021  14:17
Mặc định Cỡ chữ
"Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố" là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2881/UBND-KTTH ngày 16/8/2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4360/UBND-KTTH ngày 20/11/2020 về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023; đẩy mạnh thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (trong đó, lưu ý bám sát quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Văn bản số 2325-CV/BTCTU ngày 29/8/2018); đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để khắc phục tình trạng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

 

Chỉ đạo rà soát, kiện toàn Quy chế làm việc của Chi bộ thôn, tổ dân phố; quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư chi bộ, của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Vũ  Huệ - Minh Tuấn