Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
Ngày đăng: 24/08/2021  13:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC).

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021.

 

Thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) và tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; tuyệt đối không tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp…

 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Xây dựng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện việc đăng tin/bài viết tuyên truyền về CCHC lên chuyên mục ít nhất 01 tin, bài/tháng.

 

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động của Chỉ số PAPI, PARINDEX trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết TTHC.

 

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung về khắc phục những tồn tại, hạn chế từng chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI, PAR INDEX tỉnh Kon Tum năm 2020 đã được phân tích, chỉ ra tại Công văn số 2158/UBND-KTTH ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới....

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ - Hương Giang