Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Ngày đăng: 15/09/2021  09:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3272/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

 

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biển căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần chú trọng phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19... Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; góp phần củng cổ niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội.

 

Cùng với đó, căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong từng giai đoạn, điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

 

Tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật trên báo, đài; Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến ...

 

Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các tổ dân phố, cụm dân cư và các hình thức khác phù hợp.

 

Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Thanh Tiến