Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO
Ngày đăng: 24/09/2021  23:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/09/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3429/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố: Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để di sản không gian văn hóa cồng chiêng được thực hành đúng nội dung, không gian diễn xướng của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng lợi dụng danh hiệu của di sản, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hoá và sự đối thoại văn hoá giữa các cộng đồng.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 12 tại Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung số 4 tại Chương trình số 2909/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tạo mọi điều kiện cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản không gian văn hóa cồng chiêng; tăng cường các hình thức giáo dục di sản phù hợp trong và ngoài trường học. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức truyền dạy về kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng, các bài chiêng truyền thống cho các làng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ; đặc biệt là cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đang theo học tại các cấp trường học nhằm đẩy mạnh công tác kế thừa về sinh hoạt di sản không gian văn hóa cồng chiêng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nhất là lớp trẻ. Triển khai các chính sách tôn vinh, đãi ngộ, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng theo quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/11 hàng năm.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Tuấn Tài – A Tuấn