Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW
Ngày đăng: 12/10/2021  22:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình 21-CTr/TUthực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Với mục đích cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng Công đoàn tỉnh Kon Tum vững mạnh toàn diện, Chương trình đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, kết nạp từ 3.900 đoàn viên mới trở lên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh lên 37.900 người (đạt 90%); 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện có tổ chức công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

 

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 40.000 đoàn viên công đoàn (đạt 92%); nơi chưa có tổ chức đại diện thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của công đoàn Việt Nam; 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên công đoàn, 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể.

 

Đề đạt được mục tiêu đề ra, Chương trình đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW; (2) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; (3) Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; (4) Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; (5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; (6) Tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với công đoàn.

 

Dương Nương