Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 14/10/2021  22:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3701/UBND-NC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố quan tâm, bố trí kinh phí để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp xã; chức việc, tín đồ tôn giáo nói riêng và quần chúng nhân dân trên địa bàn nói chung theo Kế hoạch số 2064/KH-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ tổ chức.

 

Giao Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức, lồng ghép các chương trình, hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cơ quan cấp tỉnh, huyện; chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong các tôn giáo.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

 

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện các nội dung trên; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

 

Nguyễn Hiệp - Đình Bân