Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
Ngày đăng: 05/12/2021  11:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Văn bản số 8869/VPCP-KSTT gửi Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Sở KH&CN triển khai tập huấn trực tuyến nâng cao nhận thức

về Hệ thống QLCL ISO

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Các Bộ, ngành, địa phương: Nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

 

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng, áp dụng thống nhất một Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí.

 

- Nâng cao tính chủ động và vai trò của cơ quan đầu mối trong hướng dẫn, theo dõi, có biện pháp, công cụ kiểm tra, kiểm chứng kết quả thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan.

 

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

 

Văn Minh