Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng: 25/12/2021  15:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4555/UBND-NNTN thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 06/KH-TTHĐND ngày 21/12/2021 về việc triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. UBND các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã nơi tiếp xúc cử tri tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên để giải quyết, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền và theo quy định hiện hành.

 

Theo dõi, cập nhật, tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác; phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin kịp thời đến cử tri về thẩm quyền giải quyết của chính quyền từng cấp và các kiến nghị đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết hoặc các bộ, ngành, Trung ương đã có quy định, hướng dẫn cụ thể để cử tri hiểu và nắm rõ, hạn chế kiến nghị vượt cấp, kiến nghị nhiều lần.

 

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 

2. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kịp thời xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri theo quy định, đặc biệt là các ý kiến kiến nghị nhiều lần; theo dõi tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tham mưu UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

 

Lê Hằng – Văn Hạ