Thứ hai, Ngày 15/08/2022 -

Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường
Ngày đăng: 14/01/2022  06:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 111/UBND-NNTN về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

 

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

Giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động để nghiên cứu, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; xây dựng chuyên mục, chuyên trang và cập nhật các thông tin mới về công tác bảo vệ môi trường, văn bản tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên hệ thống Trang thông tin điện tử của đơn vị./.

 

Lê Hằng – Văn Tín