Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Phát động phong trào thi đua năm 2022
Ngày đăng: 15/01/2022  07:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành văn bản số 129/UBND-KTTH về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm mục tiêu, cụ thể như sau:

Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân; bản tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường củng cố hợp tác khu vực và quốc tế.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh đạt từ 10% trở lên;  GRDP bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; Phấn đấu thành lập mới 310 doanh nghiệp; Giá trị xuất khẩu đạt 270 triệu USD; Xây dựng thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,7%; trong đó đào tạo nghề đạt 39,6%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 giảm ít nhất 4%/năm; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 40,3 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,82%; Trồng mới trên 4.000 ha rừng; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 63,1%; Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83,5%; Phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phấn đấu đạt 900 nghìn lượt khách du lịch đến tỉnh.

 

UBND giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022; chủ động tổ chức các đợt thi đua, các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, tồn tại hoặc kết quả đạt được so với kế hoạch còn thấp.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022./.

Vũ Huệ - Hương Giang