Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày đăng: 17/01/2022  23:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 145/UBND-NNTN về việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trong năm 2022, đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường theo dõi, quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên và đất rừng được nhà nước giao quản lý; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, hiệu quả trên thực tiễn, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể, quản lý suốt quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh chóng, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng xâm hại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng Khu đô thị tại huyện Kon Plông theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 79/VP-NNTN ngày 07/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý thông tin báo nêu.

 

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp gắn với tuyên truyền, vận động để giáo dục, răn đe phòng ngừa; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, các vùng trọng điểm cháy rừng; phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra đối với các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, kịp thời phát hiện những trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất không đảm bảo các quy định của pháp luật; phối hợp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về phá rừng trái pháp luật và vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các văn bản liên quan./.

 

                                                                                    Lê Hằng – Văn Hạ