Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày đăng: 18/01/2022  07:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 144/ /UBND-KGVX về việc rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố: Rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài. Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2022.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các tổ chức, các quỹ từ thiện trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3894/UBND-KGVX ngày 28 tháng 10 năm 2021; đặc biệt đối với các tổ chức, quỹ từ thiện có vận động xã hội cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Thường xuyên rà soát việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng tại địa phương; quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật.

 

Tuấn Tài