Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ngày đăng: 23/02/2022  04:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 468/UBND-HTKT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh quản lý và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo tại Công văn số 4386/UBND-HTKT ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư tư ngân sách nhà nước.

 

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lực chọn nhà thầu xây lắp trong quý II năm 2022; đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công mới trong năm 2023 thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, các trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quá trình phân bổ kế hoạch vốn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 440-TB/TU ngày 15/02/2022 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14/02/2022; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và các nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng múa khô; khi đã có khối lượng hoàn thành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và các thủ tục liên quan để giải ngân vốn, không đợi đến cuối năm.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án, trong đó lưu ý: tất cả các dự án dự kiến bố trí vốn để khởi công mới trong năm 2023 phải hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem, phê duyệt trước ngày 01/11/2022, trường hợp chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt sau thời gian này, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án.

 

Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt được mục tiêu đã đề ra./.

 

                                                                                     Lê Hằng – Minh Chấn