Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô
Ngày đăng: 24/02/2022  09:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 498/UBND-HTKT về việc thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.

 

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản có liên quan và văn bản này. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có)./.

 

                                                                                     Lê Hằng – Minh Chấn