Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022
Ngày đăng: 14/06/2022  15:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1828/UBND-KGVX về việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan: Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí KCB BHYT được giao, không giao dự toán chi KCB BHYT đến các cơ sở KCB BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định. Thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân số chi KCB BHYT của tỉnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao (nếu có), báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

 

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT.

 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT được UBND tỉnh giao năm 2022; trong đó tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng hướng tới đạt chỉ tiêu phát triển BHYT.

 

Hàng quý, tổng hợp, phân tích so sánh số chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT so với các cơ sở KCB BHYT cùng tuyến, hạng trên địa bàn tỉnh, các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng trong khu vực và toàn quốc; thông báo kịp thời cho Sở Y tế để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ sở KCB gia tăng lượt KCB BHYT bất hợp lý; gia tăng chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú, ngày điều trị bình quân, chi phí bình quân lượt KCB, tỷ lệ, số người bệnh KCB trái tuyến tỉnh được điều trị nội trú... do các nguyên nhân chủ quan của cơ sở KCB. Trường hợp cần thiết, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

Hàng quý, thông báo số tạm tính tổng mức thanh toán chi KCB BHYT để thực hiện quyết toán với cơ sở KCB. Hết năm tài chính thực hiện thẩm định và quyết toán năm với cơ sở KCB theo đúng quy định.

 

Tuấn Tài